תקנון אתר

השימוש באתר: כניסתך וצפייה או עיון בתכנים המוצגים בו (תוכן טקסטואלי, תמונות, סרטוני וידאו ותכנים להורדה או כל תוכן אחרת המוצג באתר) כפוף לתנאים שיפורטו להלן ולהוראות כל דין. לפני השימוש באתר והתכנים, אנא קרא בעיון:

1. “בעל האתר” היא מירי אבקסיס מיילדת מוסמכת בעלת אתר mima-meyaldot.com

2.”המשתמש” – כל בן אדם או בעל עסק הגולש באתר זה לצורך עיון ו/או כל בן אדם או בעל עסק הרוכש שירות או מוצר דיגיטלי באתר.

3. “תוכן האתר” כתוכן האתר נחשבים כל החומרים והתכנים מהם בנוי האתר: טקסטים, תמונות, סרטוני וידאו, קבצי PDF, קבצי שמע, מצגות, קוד האתר, רכיבי האתר וכל תוכן אחר לעיון ו/או רכישה על ידי המשתמש.

4. כ-“מוצר דיגיטלי” ו/או “מוצרי הדרכה” באתר נחשבים: סדנה ו/או הרצאה ו/או קורס ו/או סרטון הדרכה ו/או סדרת סרטוני הדרה ו/או כל תוכן אחר המועברים באמצעות תוכנת Zoom או Webinar או פלטפורמה דיגיטלית אחרת ו/או הדרכה פרונטלית הרלוונטית לפעילות זאת המוצגים למכירה ונמכרים באתר או שימוש ללא תשלום. בנוסף נחשבים קבצי הורדה מסוגים שונים הנמצאים באתר לרבות: תמונות, סרטוני וידאו, חוברות PDF וכל דבר אחר המוצג למכירה וניתן לרכוש אותם באתר זה. לרבות תוכן המוצע להורדה ללא עלות.

  1.  

  קניין רוחני וזכויות יוצרים

    1. התוכן הנמצא באתר הינו קניין רוחני ושייך לבעל האתר – מירי אבקסיס מיילדת מוסמכת – בעלת האתר.

    1. התכנים הנמצאים באתר הינם תכנים שנכתבו מתוך הניסיון המקצועי והאישי של מירי אבקסיס.

    1. אין להעתיק ו/או להפיץ תכנים אלו ללא אישור בכתב של מירי אבקסיס או בהסכמה אחרת עם מירי אבקסיס. במידה ומישהו (אדם פרטי, עסק ו/או חברה) רוצה להשתמש בתכנים אלו, עליו לבקש אישור בכתב ולהוסיף קישור למקור התוכן (לאתר זה) ולציין את השם של מירי אבקסיס כיוצרת תוכן זה.

    1. כל המעוניין לפרסם או להעתיק תוכן הנמצא באתר חייב לפנות למירי אבקסיס בכתב לדוא”ל mima.meyaldot@gmail.com על מנת לקבל הסכמתו של מירי אבקסיס.

    1. מירי אבקסיס , בעלת האתר, ראשית להסכים או לא להסכים לשתף תוכן באתרים אחרים או מקורות מידע אחרים על פי ראות עיניו.

    1. תכני האתר אינם באים לפגוע במישהו או משהו ובאים להרחיב את הידע של נשים או כל המעוניין לעיין בתוכן האתר.

    1. בעל האתר, מירי אבקסיס, רשאית להוסיף או להוריד תכנים המוצגים באתר על פי ראות עיניו מבלי לקבל אישור על כך מכל גורם אחר.

   שמירה על פרטיות ואבטחת מידע

    

   1.בעלת האתר מתחייבת לשמור על סודיות ופרטיות הגולש ולא להעביר פרטים של הלקוח (משתמש) לאף גורם אחר.

   2.בעלת האתר ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע של הרוכש.

   3.מובהר כי על מנת להגן על סודיות המידע האתר מוגן באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני SSL (Secure Socket Layer) ותקן PCI עבור סליקת כרטיסי אשראי.

   4.כל הפרטים האישיים שיימסרו בעת ביצוע פעולה באתר יישמרו במאגר המידע של האתר ו/או מירי אבקסיס (למעט פרטי כרטיסי האשראי ומספרי תעודות זהות אשר אינם נשמרים במאגר המידע של האתר).

   5.בעל האתר יהיה רשאי לשלוח בכפוף להסכמת הנמען אל המשתמש דואר אלקטרוני או הודעת (מסרון) וואטסאפ או מסרון SMS ולפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר מבצעים העונים על נושא האתר והתחום בו עוסקת מירי אבקסיס, בעלת האתר, חידושים לגבי מוצרים דיגיטליים או שירותים בפרט וחידושים באתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב. אם המשתמש אינו מעוניין שבעל האתר יפנה אליו כאמור לעיל, יהיה עליו לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שיקבל.

    1.  

    סחר מקוון

     1. רשאי לבצע רכישות באתר בגיר בן 18 ומעלה (קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה), בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף (או בעל אמצעי תשלום אחר הקביל על החברה), והינו בעל תא דואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה/רכישה באתר)

     2. על-פי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, במידה ומשתמש רוצה לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, הנו רשאי לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המעיד עליה, לפי המאוחר. על אף האמור לעיל, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול. צפייה בתוכן כלשהו שבאתר למשך חמש דקות או יותר, תהא חזקה לשימוש באתר, ורישום מחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לעניין זה, אלא אם יוכיח המשתמש והחברה תאשר, כי הצפייה בפריט התוכן לא התאפשרה כלל (דהיינו, לאחר לפחות חמישה ניסיונות בזמנים שונים) בשל סיבות הקשורות באתר בלבד ולאחר שהמשתמש התריע על כך בכתב לחברה ואפשר לה לתקן את התקלה. פנייה לביטול תיעשה למחלקת שירות הלקוחות של האתר, לכתובת הדוא”ל:
     mima.meyaldot@gmail.com

     3. המוצרים הדיגיטליים יסופקו ללקוח באופן מיידי לאחר ביצוע הרכישה באתר, תשלום של שירותים בעסק יבוצעו במועד הנקבע עם החברה באחד מערוצי התקשורת.

     3. החברה רשאית להפסיק את השירותים המסופקים למשתמש באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המשתמש לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראתה החברה כי קיים חשש סביר כי הרוכש לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים; ו/או במקרה בו הרוכש הפר את תנאי ההתקשרות עמה לרבות הוראות תקנון זה, ובפרט הוראות בעניין שמריה על קניינם הרוחני של החברה ושל המנחים; ו/או, אם הרוכש הוכרז כפושט רגל או מונה לו נאמן בפשיטת רגל, כונס נכסים זמני או קבוע, מפרק זמני או קבוע לפי העניין, או הוגשה בקשה בהקשר זה לבית המשפט, ולא הוסרה בתוך 30 יום ממועד הגשתה; וכיו”ב.

     4. האתר משמש בין היתר כחנות למסחר אלקטרוני לרכישת: סדנאות, הרצאות, שירותי ייעוץ, מוצרים דיגיטליים ומוצרי הדרכה אחרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

     5. כל המבצע פעולה כלשהי באתר מבין ומצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון ותנאי שימוש אלו.

     6. ההשתתפות מותנית במסירת פרטים מזהים נכונים לשם הנפקת חשבונית: שם פרטי, שם משפחה, כתובת, שם העסק, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני של הלקוח.

     7. לצורך תנאים אלה: “המשתמש” ו/או “הרוכש” – הינו כל גולש באתר באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר, לרבות תקשורת סלולארית.

     8. בעל האתר לקח על עצמו את כל החובות המוטלות על “עוסק” על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו והתחייבו, כי לכל מוצר דיגיטלי יש את כל האישורים הנדרשים על-פי חוק, כולל תו תקן ואישור מכל גורם ממשלתי רלוונטי לצורך העניין. לגבי כל שאלה והבהרה יש לפנות לבעל האתר.

     9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקיים מבצעים והנחות לקורסים השונים, אולם מבצעים אלה לא יחולו באופן רטרואקטיבי כלפי מי שכבר רכש את המוצר המוזל.

     10. רכישת הקורס היא אישית ואינה ניתנת להעברה. אין להעביר ו/או להסב ו/או להמחות הזכויות מכח הרכישה, ואין ליתן הרשאה לעשות שימוש בפרטי החשבון, לכל גוף אחר ללא קבלת אישורה בכתב ומראש של החברה.

     11. החברה רשאית לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור פריט תוכן ו/או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או פעילות המנוגדת לתקנון זה, לתקנון המנחים, מצד הרוכש ו/או צד ג’.

     12. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לרכוש קורס ו/או לבצע רכישות באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותיה, הפרת תקנון זה ו/או בגין אי תשלום עבור תכנים שנרכשו.

     13. לחברה תהיה שמורה הזכות להפוך ללא פעיל קורס שנרכש לצפייה בעסקת ללא הגבלת זמן בגין חומרי לימוד שהתיישנו או מסיבות רלוונטיות אחרות ללא ביצוע החזר כספי ללקוח וללא הודעה מראש.

     פרטי התקשרות עם בעל האתר: מייל – mima.meyaldot@gmail.com טלפון – 054-3204062

      •  

      אופן התשלום:

       1. התשלום הוא באמצעות כרטיסי אשראי שהונפקו על ידי בנק בישראל: ישראכרט, ויזה, מסטרקארד.

       2. ניתן לבצע תשלום בשיחה טלפונית או העברה בביט למספר 054-3204062

       3. החיוב הוא בתשלום אחד אלא אם נבחרה אפשרות התשלומים על ידי הלקוח.

       4. הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל”רכישה מרחוק” / “רכישה טלפונית ו/או “עסקת אינטרנטית”.

       הגבלת אחריות

        1. השימוש בתכנים באתר הינו באחריות מלאה של המשתמש מבלי שניתנה כל התחייבות או אחריות של בעל האתר לעדכונם בהתאם לתקופה ו/או שלמותם ו/או רלוונטיות ו/או התאמתם לצרכי בעל העסק או כל בן אדם אחר ו/או מעיין ו/או גולש באתר – “המשתמש”.

        2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בעל האתר, אינו אחראית להפרעה בשימוש באתר, להימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים זדוניים ו/או הרסניים ואינו מתחייב כי השימוש לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או נזקים, לרבות תקלות הכרוכות בספקי תשתית, ספקי תקשורת וכדומה האחראים על פעילות מתן אשרות גלישה למשתמש.

        3. בעל האתר או האתר אינם אחראיים כלפי המשתמש ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ו/או בעקיפין לכל נזק ישיר או עקיף הקשור בשימוש באתר, לרבות אך לא רק, נזק הנובע משימוש באתר ו/או בהסתמכות על המידע הכלול באתר ו/או בשל העדר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשל אי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או גרימת נזק למחשב המשתמש ו/או למידע המאוחסן במחשבו ולרבות כל נזק בין אם צפוי ובין אם שאינו צפוי. המשתמש מסכים בזאת כי הוא האחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר הוא עושה באתר ולכל נזק העלול להגרם כתוצאה מכך.

        4. בעל האתר אינו אחראי ולא יישא בכל חבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני, והמפעיל לא יהיה אחראי לכל תוכן הנשלח באמצעות ו/או נכלל באתר ע”י צד שלישי כלשהו.

        5. הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שהבעל האתר יוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש בשירותים באמצעות “עוגיות” ו/או אמצעים דומים. המפעיל רשאי להשתמש בכל מידע מהאתר, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של האתר.